Виконавчий комітет Юр’ївської сільської ради Приморського району Запорізької області   оголошує конкурс з відбіру  виконавців  робіт  із землеустрою , оцінки земель  та виконавця торгів на конкурентних  засадах на території Юр’ївської сільської ради Приморського району Запорізької області.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” , “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель”, “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
 – заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
 – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 – згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 – копія(ї) сертифіката(ів);
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);
інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою  ціною (для претендента на проведення земельних торгів);
– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість (для платників ПДВ), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються до виконавчого комітету Юр’ївської сільської  ради за адресою: 72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

Конкурс відбудеться: 10.02.2019 року у Юр’ївській сільській  раді за адресою: 72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

Прийом документів на конкурс припиняється за  п’ять робочих днів до проведення засідання конкурсної комісії за адресою72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (06137)6-31-31.

                                  Додаток 1

До конкурсної комісії   Юр’ївської сільської ради  Приморського району Запорізької області.
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців
 послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів
 
(непотрібне закреслити)

Претендент __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи – підприємця)

Керівник __________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________
Місцезнаходження__________________________________________________

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:
__________________________________________________________________
(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

“___” ___________ 20___ року                                           __________________
(дата заповнення заяви)                                                                                          (підпис керівника юридичної особи/
фізичної особи – підприємця)

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

До конкурсної комісії Юр’ївської сільської ради  Приморського району Запорізької області.

                                                                   ЗГОДА 
на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів,  права на які виставляються на земельні торги, відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

(дата) ______________________
(підпис)