Про наведення санітарного порядку на території села Юр’ївка

Згідно рішення №14 від 05.04.2019 року виконавчий комітет Юр’ївської сільської ради ВИРІШИВ:

  1. Питання « Про наведення санітарного порядку на території села Юр’ївка» поставити на контроль до виконання.
  2. Депутатам сільської ради та членам виконкому провести роз’яснювальну роботу серед мешканців села, щодо наведення порядку прибудинкових територій та територій поблизу використовуваних земельних ділянок.
  3. Керівникам підприємств та організації розташованих на території сільради провести прибирання на закріплених територіях до 26.04.2019 року.

4. Виконкому сільської ради:

4.1. Організувати толоку з благоустрою сільського кладовища до 26.04.2019 року.

4.2. Організувати вивоз сміття 19.04.2019 та 25.04.2019 року з 18 години 00 хв.

4.3. Провести прибирання братських могил до 07.05.2019 року.

  1. Мешканцям села навести порядок прибудинкових територій та територій поблизу використовуваних земельних ділянок.
  2. Землевпоряднику сільради Шамрицькій С.О. провести повторно обстеження санітарного стану села з 22.04.2019 по 24.04.2019 року.

Виплата дотації на молодняк ВРХ

Юр’ївська сільська рада приймає документи на отримання дотації на молодняк ВРХ до 25 квітня 2019 року.

Згідно постанови КМУ №110, визначено, що дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

Датою переміщення молодняка вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена в установленому порядку та підтверджена інформацією, наданою Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.

За додатковою інформацією звертатися до сільської ради.

Про результати конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця торгів на конкурентних засадах визначено таким, що не відбувся згідно протоколу №1 від 12.02.2019 року засідання конкурсної комісмії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця торгів на конкурентних засадах на тероторії Юр’ївської сільської ради Приморського району Запорізької області.

Виконавчий комітет Юр’ївської сільської ради Приморського району Запорізької області   оголошує конкурс з відбіру  виконавців  робіт  із землеустрою , оцінки земель  та виконавця торгів на конкурентних  засадах на території Юр’ївської сільської ради Приморського району Запорізької області.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” , “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель”, “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать:
 – заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
 – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 – згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 – копія(ї) сертифіката(ів);
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);
інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою  ціною (для претендента на проведення земельних торгів);
– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість (для платників ПДВ), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються до виконавчого комітету Юр’ївської сільської  ради за адресою: 72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

Конкурс відбудеться: 10.02.2019 року у Юр’ївській сільській  раді за адресою: 72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

Прийом документів на конкурс припиняється за  п’ять робочих днів до проведення засідання конкурсної комісії за адресою72120 вулиця Молодіжна,1 село Юр’ївка Приморського району Запорізької області.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (06137)6-31-31.

                                  Додаток 1

До конкурсної комісії   Юр’ївської сільської ради  Приморського району Запорізької області.
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців
 послуг з виконання 
робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів
 
(непотрібне закреслити)

Претендент __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи – підприємця)

Керівник __________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________
Місцезнаходження__________________________________________________

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:
__________________________________________________________________
(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

“___” ___________ 20___ року                                           __________________
(дата заповнення заяви)                                                                                          (підпис керівника юридичної особи/
фізичної особи – підприємця)

 

М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

До конкурсної комісії Юр’ївської сільської ради  Приморського району Запорізької області.

                                                                   ЗГОДА 
на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів,  права на які виставляються на земельні торги, відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

(дата) ______________________
(підпис)

 

 

 

Інформація Юр’ївської сільської ради про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна

Назва об’єкта:

– нежитлове приміщення, загальною площею 190,6 кв. м,  розташованого в с. Юр’ївка по вул. Миру, 51б. Балансоутримувач: Юр’ївська сільська рада.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості майна для цілей бухгалтерського обліку.

Платник: Юр’ївська сільська рада.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2 000,00 грн.

Дата оцінки: 31.01.2019.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням сесії Юр’ївської сільської ради №6 від 05.12.2018 та Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

– підтвердних документів;

– конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

– документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

– письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

– інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається не пізніше ніж, за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсну документацію подавати за адресою: 72120, Запорізька обл.., Приморський р-н, с. Юр’ївка, вул.. Молодіжна, буд. 1.

Телефон для довідок 06137-6-31-31.

Конкурс відбудеться в приміщенні Юр’ївської сільської ради 31.01.2019 о 10-00 за адресою: 72120, Запорізька обл.., Приморський р-н, с. Юр’ївка, вул.. Молодіжна, буд. 1.

Вітання з новорічними святами

novuj-rik-1

Закінчується 2018 рік! Зі всіма своїми негараздами і здобутками, сподіваннями та досягненнями. У передноворіччя часто говориться про те, що ми прожили дуже непростий рік. Насправді все наше життя дуже непросте. Живемо на зламі епох, кардинально змінються цивілізаційні цінності, у країні відбуваються дивні і часто незрозумілі речі, триває гібридна війна… У такий час людині надзвичайно важко визначити де правда, а де кривда, хто друг, а хто ворог, де ті життєві орієнтири і цінності, які можуть зробити нас щасливими. Але як би не було складно і важко, кожен прожитий рік це  історія нашого життя,  історія розвитку нашого села, регіону, країни. Неповторна історія! Тож давайте цінувати кожну гарну і щасливу мить. А таких у 18 році теж було немало.

Шановні юр’ївці та всі друзі нашого села! Вітаю вас з прийдешніми новорічними та різдвяними святами!

Бажаю всім міцного здоров’я, миру, сімейної злагоди, благополуччя і обов’язково оптимізму! Вірте в себе, вірте у своїх дітей і ми обов’язково зробимо нашу країну гідною, сильною і заможною.

З повагою, сільський голова, Сергій Трофименко.

 

334717_1Шановні друзі!

Сьогодні всі небайдужі до власно долі люди відзначають своє свято – День місцевого самоврядування! Саме з найменшої території, населеного пункту починається розвиток держави. Небайдужість населення, активна життєва позиція відносно того, що нас оточує і є запорукою позитивних змін у навколишньому житті.

Вітаю всіх юр’ївців, людей з активною життєвою позицією, депутатів сільської та районної рад, членів виконавчого комітету, працівників апарату сільської ради, ветеранів праці у місцевому самоврядуванні з цим святом. Бажаю всім міцного здоров’я, наснаги, бажання розвивати своє село та успіху у цій справі. Нехай над нами завжди буде мирне небо, а у сім’ях панує мир та злагода.

З повагою, сільський голова, Сергій Трофименко.

z_dnem_pracivnikiv_s.g._vitannyaШановні юр’ївці, працівники сільськогосподарської галузі, ветерани праці і нині працюючі!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня працівника сільського господарства! Споконвіку хліб та до хліба на столі були символом працьовитості і благополуччя нашого народу. Сьогодні, як і завжди, ваша нелегка праця дає можливість розвивати село, утримувати соціальнну інфраструктуру, дивитися з надією у майбутнє. Від усієї юр’ївської громади бажаю вам здоров’я, благополуччя, миру та злагоди у оселях, гідної оцінки вашої праці.
З повагою, сільський голова Сергій Трофименко

Вітаємо з Днем працівників осіти

Шановні працівники Юр’ївської багатопрофільної загальноосвітньої школи!
Вітаю Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров’я та довголіття. Бажаю Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Ми цінуємо вашу працю та пишаємося успіхами. Ви та Ваші учні – справжня гордість та надія нашого села.
З повагою, сільський голова, Сергій Трофименко

1